PRIVACY STATEMENT

Het Contactorgaan Rotaract Nederland, hierna te noemen CRN, wijst u als “bezoeker” nadrukkelijk op het volgende:

COOKIE STATEMENT

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die bij uw bezoek aan de rotaract website worden meegestuurd naar uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen.

WE GEBRUIKEN FUNCTIONELE COOKIES

Deze functionele cookies zorgen voor een goede werking van de website. Er worden geen cookies gebruikt om bezoekersstromen, verkeersbronnen en pagina weergaves te analyseren.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Met het bezoeken van de website via de extensie www.rotaract.nl gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden.

·

Aan op de Rotaractwebsite aanwezige- of via de Rotaractwebsite benaderbare “Informatie” kunnen door Bezoeker geen aanspraken of rechten worden ontleend. Gebruik van op de Rotaractwebsite aanwezige Informatie geschiedt volledig voor eigen risico van Bezoeker. Het CRN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van Informatie van de Rotaractwebsite door Bezoeker noch voor enigerlei schade die ontstaat -door bezoek van de Rotaractwebsite- aan door Bezoeker gebruikte data, ICT-systemen en/of hardware.

·

Het CRN streeft ernaar bij het openbaar maken van Informatie via de Rotaractwebsite, rechten van derden te respecteren. Dienaangaande behoudt het CRN zich eenzijdig het recht voor om Informatie van de Rotaractwebsite te verwijderen en/of aan te passen (notice & take down) zonder aansprakelijk te zijn voor daardoor ontstane schade.

·

Tenzij expliciet anders vermeld, schriftelijk is overeengekomen, dan wel voortvloeit uit geldende en toepasselijke wet- en regelgeving, is het Bezoeker niet toegestaan de Rotaractwebsite en/of de daarop aanwezige Informatie en/of onderliggende software openbaar te maken of te verveelvoudigen. Indien wel toestemming is verleend of anderszins openbaarmaking en/of verveelvoudiging legaal kan plaatsvinden, dient Bezoeker te allen tijde bronvermelding, beschermingsmaatregelen en copyright tekens © te respecteren. Het CRN behoudt zich tegenover Bezoeker het recht voor om verleende toestemming te beëindigen alsmede rechtsmaatregelen te (laten) treffen op basis van door haar geconstateerde inbreuk op rechten.

·

Het CRN behoudt zich eenzijdig het recht voor om in het geval van onrechtmatig gebruik door een Bezoeker van de Rotaractwebsite en/of gebruik van de Rotaractwebsite van een Bezoeker dat naar inzicht van het CRN de goede naam van Rotaract schaadt, eerder verleende toestemming tot het benaderen van de Rotaractwebsite deels of volledig te beëindigen en daartoe technische maatregelen te treffen.

PRIVACY

Het CRN respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. Het CRN leeft de geldende wettelijke regelgeving AVG na.

In het publieke deel verzamelen en verwerken we geen persoonsgegevens.

Als u in contact met ons wilt treden kunt u ons via mailadressen op de contactpagina bereiken.